Blogroll

Saturday, January 7, 2012


ស្នេហាកើតចេញពីបេះដូង ឬ ពីខួរក្បាល?

   មិនទាន់់ដឹងចិត្តអ្នកដែលសួរថាតើស្នេហាជាអ្វី? មានច្រើនគ្នាណាស់់នំាគ្នាសួរថាស្នេហាជាអ្វី? ប៉ុន្តែ គេគ្រប់់គ្នាប្រាកដជាចេះស្នេហា!!!
   ស្នេហាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបង្រៀនទេ ,មនុស្សសត្វចេះឯងគ្រប់់គ្នាពីធម្មជាតិ
   ស្នេហា , តាម​ន័យ​ដែល​យើង​ដឹង​ឮ​គ្រប់់​គ្នា គឺ​ការ​ស្រលាញ់់​ស្និទ្ធស្នាល, ស្រលាញ់់​ស្អិត​រមួត, នឹង​អ្វីមួយ ឫនរណា​ម្នាក់់ ដូច​ដែល​គេ​ថា​ស្នេហា​មាសប្រាក់់ ស្នេហាបង ស្នេហាអូន ស្នេហា​ប្រទេសជាតិ…. អញ្ចឹង ពាក្យ​ស្នេហា​មិនមែន​ប្រើ​សំរាប់់​តែ​ចំពោះ​បុរស​ស្រ្តី ដែល​ស្រលាញ់់​គ្នា​ជា​គូគ្រង ជាគូស្នេហ៏ នោះទេ ។ ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា ន័យ​ដែល​ប្រើ​ទូលំទូលាយ​គឺ​ស្នេហា​រវាង​ប្រុស​និង​ស្រី​​ក្នុង​បំណងកាម-គុណ និង​ចំណង​រស់់នៅ​ជាមួយ​គ្នា​បេះ​មិន​ដាច់់ ដែល​ហៅថា​ស្នេហា​បរិសុទ្ធ ។ ហ៊ឺ! ពិបាក​ណាស់់​បើ យើងថា ស្នេហា​សំរាប់់​តែ​បុរស​និង​ស្រ្តី…​ព្រោះ​មិន​ដឹង​ថា​ពួក​ប្រុស​ស្រលាញ់់​ប្រុស​(Gays)​និង​ពួកស្រី ស្រលាញ់់ស្រី (Lesbians)  គេ​អន់់​ចិត្ត​យ៉ាងណា   ព្រោះ​គេ​ក៏​មាន​ស្នេហា​ដែរ​ហើយ​ថែមទាំង​ទាមទារ សិទ្ធិ​ស្មើ​នឹង​ស្នេហា​រវាង​ប្រុស និង​ស្រី​ដែរ​នោះ ។ កំណើត​នៃ​ប្រុស​ស្រលាញ់់​ប្រុស ឫ ស្រី​ស្រលាញ់់​ស្រី មាន​តំាង​ពី​រាប់់​ពាន់់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ គ្រាន់់​តែ​ឧប្បដិហេតុ​នេះ​មិន​គួរ​អោយ​កត់់​សំគាល់់​ប៉ុន្មាន​ព្រោះ មិន​សូវ​សំបូរ​ស្នេហា​បែប​នេះ​ទេ  ប៉ុន្តែ វា​ពុំ​ទាន់់​មាន​ច្រើន​ក៏​ដោយសារ​ប្រជាជន​ពិភពលោក​ពុំ​ទាន់់ កើត​មាន​ច្រើន​នោះ​ដែរ ។ ពិភពលោក​សព្វថ្ងៃ​មាន​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រលាញ់់​ប្រុស និង​ស្រី​ស្រលាញ់់
ស្រី​ចំនួន​ប្រមាណ​ពី​២០០លាន​នាក់់​ទៅ៤០០លាន​នាក់់​ទៅ​ហើយ។​ដូចនេះ ឃើញ​ថា​ច្រើន​សម្បើម ណាស់់ ហើយ​វា​មិន​ចេះ​ចុះ​ថយ​ឡើយ គឺ​កាន់់​តែ​កើន​ច្រើន​ឡើង ដោយ​ហេតុ​ថា ពួកគេ​បាន​ទទួល សិទ្ធិ​កាន់់​តែ​ច្រើន​ដែរ ដូចជា​អាច​រៀបការ​ជាមួយ​គ្នា ហើយ​មួយ​ឆ្នាំៗ​មាន​ក្បួន​ដង្ហែរ ដែល​បង្ហាញ​នូវ មោទនភាព​នៃ​ការ​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា​នេះ លើ​ដង​វិថី​យ៉ាង​អធឹកអធ័ម​ទៀត​ផង! មាន​ប្រទេស​ជឿនលឿន​មួយ​ចំនួន នៅ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប​និង​អាមេរិក បាន​យល់់​ព្រម​អោយ​ពួកគេ​អាច​រៀប​អាពាហ៏ពិពាហ៏​ស្រប​​ច្បាប់់​​បាន​​ដែរ ។ យ៉ាងនេះ បាន​ជា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​ស្គាល់់​សិទ្ធិរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏​របស់់​ពួក​គេ ដូចជា ប្រទេសឥណ្ឌា មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​ប្រទេស​អាមេរិក កាណាដា ជាដើម ដែល បើក​សិទ្ធិ​អោយ​អ្នក​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា​អាច​រៀបការ​បាន​នោះបាន​បង្ហាញ​កិរិយា​របស់់​ខ្លួន យ៉ាង​ច្បាស់់​ដូច នៅ​ពេល​ដែល​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ប្រទេសកាណាដា Stephen Harper បាន​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេសឥណ្ឌា​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ ។ លោក Singh នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា បាន​ហៅ​ពួក​អ្នក​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា​ថា​ជា​មនុស្ស​មាន​ជំងឺ។​លោក​មាន​ការ​មិន​សប្បាយចិត្ត ដែល ប្រទេស​របស់់​លោក​កើត​មាន​ពួក​អ្នក​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា​កាន់់​តែ​ច្រើន​ឡើង…​ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​របស់់​លោក​នឹង​មិន​ព្រម​ជា​ដាច់់ខាត​អោយ​ពួកគេ​មាន​សិទ្ធិ​រៀបការ​ស្រប​ច្បាប់់ ដូច ប្រទេសកាណាដា ឬ អាមេរិកឡើយ!  ព្រឹត្តិការណ៏​នេះ, ខ្ញុំ​ដូចជា​មិន​សូវ​យល់់​ទេ…? ធម្មជាតិ​ចង់់​បន្ថយ​ចំនួន​មនុស្ស? សង្កេត មើល​ធម្មជាតិ​ចុះ… ធម្មជាតិ​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ច្រើន​យ៉ាង​ណាស់់​ដើម្បី​កាត់់​បន្ថយ​កំណើន​ប្រជាជន​លើ ពិភពលោក (មរណភាព​ដោយ​ជរាភាព​និង​ជំងឺ​ជា​មធ្យោបាយ​ធំ​ជាង​គេ បង្អស់់​បន្ទាប់់​សង្រា្គម ឬគ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ) ។  កំណើន​ពួក​អ្នក​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា  បាន​ចូល​រួម​កាត់់​បន្ថយ​កំណើត​ទារក យ៉ាងក្រាស់់​ក្រែល​ដែរ​តើ :)  ពី​ព្រោះ​ពួក​គេ​មិន​អាច​បង្កើត​កូន​បាន​សោះ ។ ប្រពៃណី​ទទួល​ស្គាល់់​តែ អាពាហ៏ពិពាហ៏​រវាង​បុរស និង​ស្រ្តី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់់​ទុក​ថា​ស្រប​ច្បាប់់​ត្រឹមត្រូវ ព្រោះ អាច​បង្កើត​កូនចៅ​បាន ។ ប៉ុន្តែ​សូម​ជំរាប​ថា ពួក​អ្នក​ស្រលាញ់់​ភេទ​ដូចគ្នា​នេះ មិនមែន​ខ្ទើយ​ឡើយ
គឺ​ជា​មនុស្ស​សាមញ្ញ​ធម្មតា មិន​ដូច​មនុស្ស​ខ្ទើយ ដែល​តុប​តែង​ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ភេទ​ផ្ទុយ​ពី​ខ្លួន ហើយ ថែម​ទំាង​មាន​មួយ​ចំនួន​កែ​ភេទ​របស់់​ខ្លួន ដូចជា​ពី​ភេទ​ប្រុស​ទៅ​ជា​ស្រី ឫ ពី​ស្រី​ទៅ​ជា​ប្រុស, គួរឲ្យ ចង់​សើច និង​ងឿង​ឆ្ងល់់! តែ​កុំ​ថា​អោយ​គេ …នំា​គេ​ខឹង ហើយ​ថា​បើ​យើង​ជា​គេ​វិញ​ក៏​មាន​ចិត្ត​ដូច​គេ ដែរ ព្រោះ​គេ​មិន​អាច​រស់់​ជា​មនុស្ស​ដែល​ធម្មជាតិ​បាន​ប្រគល់់ភេទ​ជូន​ហើយ​បែរ​ជា​មិន​ព្រម​ទទួល យក! ឥឡូវ និយាយ​សំណួរ​ថា​តើ​ស្នេហា​កើត​ចេញ​ពី​បេះដូង ឫ ពី​ខួរ​ក្បាល? ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ឆ្ងល់់​មែន​តើ! កាលណា​គេ​និយាយ​ពី​ស្នេហា, គេ​សំដៅ​បេះដូង ព្រោះ​វា​ជា​កន្លែង​ដែល​ផ្ដួចផ្ដើម​ស្នេហា? មិនមែន នៅ​ខួរក្បាល​ទេ ? គេ​ថែម​ទាំង​ថា​បេះដូង​គឺ​តំណាង​សេចក្ដី​ស្នេហា។​តាម​ពិត រឿង​នេះ​វា​ពិត​ជា​ឆ្លង កាត់់​មក​ពីខួរ​ក្បាល​មុន​ជា​មិន​ខាន  ព្រោះ​ស្នេហា​វា​ត្រូវ​ការ​ភ្នែក​មុន​ដំបូង  ទើប​កើត​ចិត្ត​ស្នេហ៏  ទៅ បាន។​ប៉ុន្តែ​មិន​ដឹង​យ៉ាងម៉េច​បាន​ជា​វា​នំា​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់់​បេះដូង​នំា​អោយ​បេះដូង​លោត​កំរើក ខុស​ចង្វាក់់​ធម្មតា​ដោយ​កើត​សេចក្ដី​ព្រួយ​ភ័យ​ផង អរផង​នំាអោយ​គិត​ច្រើន ហើយ​ការ​គិត​នេះ​គឺ ត្រូវ​ការ​ខួរក្បាល ដើម្បី​ពិចារណា​រិះរក​មធ្យោបាយ​យ៉ាងណា​អោយ​ស្នេហា​របស់​ខ្លួន​ទទួល​ជោគជ័យ​និង​មិន​ព្រាត់់​ប្រាស់់។​ប៉ុន្តែ​អ្វី​ទាំងអស់់​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ឥទ្ធិពល​នៃ​ព្រេង​វាសនា,លោក​ទស្សនវិទូ ក្រិកHéraclite និយាយអញ្ចឹង។ មាន​ប្រវត្តិ​ពី​រឿង​ថា​ស្នេហា​កើត​ចេញ​ពី​បេះដូង​ដូចនេះ៖ យក្ស​មួយ​ក្បាល​ឈ្មោះTâkara បាន​តំាង​សីល ហើយ​បាន​ទទួល​អនុភាព​សំបើមមួយ ពី​ព្រះ​ព្រហ្ម គឺ​ថា​គ្មាន អាទិទេព​ណា​អាច​វាយ​ប្រយុទ្ធ​ឈ្នះ​បានលើកលែង​តែ​បុត្រ​ប្រុស​របស់់​ព្រះសិវៈ ម្នាក់់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​សម័យ​នោះ  ព្រះសិវៈ​គ្មាន​បុត្រ​ប្រុស​មួយ​អង្គ​ទេ ។ ព្រះអង្គ​កំពុង​តាំង​សីល​នៅ​ឯ​ហេម​ពាន្ត ក្រោយ​ពី​ព្រះអង្គ​បាន​បាត់់​ភរិយា​របស់់​ព្រះអង្គ​នាង Sâti ដែល​បាន​ទទួល​អនិច្ចកម្ម​ទៅ​ហើយ។ ដោយ ហេតុ​ហ្នឹង​បាន​ជា​ព្រះឥន្ទ្រ​ប្រើ​អោយ​ព្រះកាមទេព(Kama) ចេញ​ទៅ​បាញ់់​ព្រួញ​ស្នេហ៏​តំរង់់​ព្រះសិវៈ ដែល​កំពុង​ស្មឹងស្មាធិ​កណ្ដាល​ព្រៃ​ហេមពាន្ត​យ៉ាង​សុខសាន្ត។ ព្រម​ទទួល​បេសកម្ម​ដ៏​ប្រកប​គ្រោះថ្នាក់់​យ៉ាង​ក្លាហាន, ព្រះកាមទេព​ចេញ​ទៅ​ដល់់​ភ្នំKailasaស្ងាត់់ៗ ដោយ​លប​មើល​ព្រះសិវៈ​កំពុង​តាំងសីល​​មួយ​ស្របក់់ ក៏​ព្រះនាង​បព៌ត(Parvati) មក​ដល់់​មាន​ដៃ​កាន់់​បុប្ផា​ស្រស់់​ល្អ​មក​ផង​ហើយ​ព្រះកាមទេព​ឆ្លៀត​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​នេះ ដោយ​ហូត​ទាញ​ព្រួញ​មក​បាញ់់​តំរង់់​ទ្រូង​ព្រះសិវៈ​ដើម្បី​អោយ​ព្រះអង្គ​កើត ចិត្ត​ស្នេហា​ចំពោះ​ព្រះនាងParvati ដែល​ទើប​មក​ដល់់​ចំពោះ​មុខ។​ភ្លាម​នោះ​គ្រាប់់ព្រួញ​ហោះ​ទៅ​ចំ​ទ្រូង ព្រះសិវៈៗ កើត​មាន​សេចក្ដី​ស្នេហា​ភ្លាម​ចំពោះ ព្រះនាង​Parvati ហើយ​​ព្រម​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ព្រះអង្គ បាន​ទត​ឃើញ​ព្រះកាមទេព​ដែល​មាន​ចិត្ត​ព្រហើន ក៏​បើក​ព្រះនេត្រ​ទីបី​របស់់​ព្រះអង្គ​​នៅ​លើ​ថ្ងាស  បាញ់់​ពន្លឺ​កំទេច​ព្រះកាមទេព​ជា​ផេះ​មួយ​រំពេច។  ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា  សេចក្ដី​ស្នេហា មិន​បាន​ជ្រាប​ចូល​សព្វ​ក្នុង​បេះដូង​របស់់​ព្រះអង្គ​ទំាងស្រុង​ភ្លាម​ទេ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​បាន​ជា ព្រះសិវៈ​នៅ​តែ​បន្ត​តំាងសីល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ទៀត​ទើប​មក​រួម​ស្នេហា​ជាមួយ​ព្រះនាងParvati ដើម្បី​បង្កើត កូន​ប្រុស​មួយ​រូប​ល្អ​ឆ្នើម​ព្រះនាម​Karttikeya ដើម្បី​ទៅ​សំលាប់់​អសុរៈTâkara កំណាច​រាតត្បាត​​លើ​អស់់​អាទិទេព​ទំាង​ពួង ។ ស្នេហា​ប្រៀប​ដូចជា​ស្វាយ​ស្រគាល​ដែល​គេ​បេះ​យក​មក​បន្ទុំ ៖ វា​ត្រូវ​ការ​ពេល ដើម្បី​ទុំ! អញ្ចឹង​ហើយ​បានជា​ស្នេហា​គ្រា​ដំបូង​នំា​អោយ​មាន​ការ​បារម្ភ ព្រោះ​វា​អាច​ប្រែប្រួល​ផ្លាស់់​ប្ដូរ។ នេះ​មក​ពី​ស្នេហា​នៅ​គ្រា​ដំបូង ស្ថិត​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​នៃ​ការ​រុករាវ​(Niveaud`exploration)បន្ទាប់់​ពី​ពេល​កន្លង បាន​មួយ​រយៈកាល ទើប​វា​ទុំ ហើយ​ផ្អែម ។
ដកស្រង់ពី : http://sambatt.wordpress.com

0 មតិយោបល់:

Post a Comment

Featured Post 1